Home » Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle webpagina’s van deze website. Door de website te bezoeken en/of gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Het hoofdkantoor van Hanzevast capital BV is gevestigd aan de Verlengede Hereweg 174, 9722 AM, Groningen, statutair gevestigd in Groningen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  02094691 (hierna te noemen: Hanzevast).

Website disclaimer

  • De gegevens op onze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over Hanzevast capital en door haar geïnitieerde dan wel te initiëren beleggingsfondsen te verschaffen.
  • Hanzevaast spant zich in om de inhoud van onze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn maar ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij verschaffen de inhoud van onze website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • De op onze website vermelde informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment door Hanzevast veranderd en/of aangevuld worden.
  • Mede gezien het bovenstaande is deelname aan onze beleggingsfondsen uitsluitend mogelijk op basis van het officiële prospectus van het desbetreffende beleggingsfonds, kosteloos opvraag- en verkrijgbaar bij Hanzevast, geregistreerde remisiers en/of Nederlandse bankinstellingen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website dan wel van de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
  • Zonder onze schriftelijk toestemming is het niet toegestaan om gebruik te maken van de op onze website aangeboden informatie dan wel deze op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden.
  • Hanzevast is niet aansprakelijk voor enig (schadelijk) gevolg voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met: i. enige verandering van/aanvulling op (de inhoud van) onze website, ii. enig (ongeautoriseerd of oneigenlijk) gebruik van (de inhoud van) onze website, iii. de onmogelijkheid om (de inhoud van) onze website te kunnen raadplegen.
  • Het kan zijn dat u via onze website terechtkomt op andere websites, beheerd door partners of derden. Zij hanteren eigen privacy/disclaimer voorwaarden. Hiervoor is Hanzevast niet verantwoordelijk en kan hierop ook geen invloed uitoefenen.

E-mail disclaimer

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle e-mailberichten die vanuit Hanzevast verstuurd worden:

Deze e-mail valt onder het briefgeheim. Het doorzenden, gebruiken, opslaan of kopiëren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming van de afzender is verboden. Mocht u niet de beoogde ontvanger zijn van deze e-mail, dan verzoeken wij u de afzender op de hoogte te stellen, de e-mail uit uw inbox te verwijderen en de inhoud niet aan anderen beschikbaar te stellen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van de inhoud van deze e-mail. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer weten
Contact


Downloads